چهارشنبه 17 بهمن 1397

آیا با مادر و خواهرتان این طور حرف می زنید؟

   نوشته شده توسط: فاطمه    


خاطره ای از جیلین پیکورانویسنده و خبرنگار امریکایی که حجاب پوشید و واکنش

هایی که نسبت به او داشتند…

آیا با مادر و خواهرتان هم همین طور حرف می زنید؟ خاطره یک نویسنده و خبرنگار امریکایی

«آیا شما در کلاس ما بودید؟» این سوال را یکی از همکلاسی هایم در دوره فشرده

نویسندگی در بریتانیا از من پرسید. نکته عجیب این سوال این بود که این کلاس تنها ۷

دانشجو داشت. من همیشه اولین نفری بودم که می رسیدم، همیشه در کلاس فعال

بودم و صحبت می کردم و آخرین نفری بودم که از کلاس می رفتم. تنها چیزی که در

من فرق کرده بود این بود که با حجاب شده بودم.


من در اوائل سال ۲۰۱۱ به دین اسلام مشرف شدم. اما برای پوشیدن حجاب تا زمان

برگشت به آمریکا صبر کردم. در آن زمان من یک ترم در شرق اروپا داشتم و پدر و

مادرم به دلیل سفر من با این نوع پوشش نگران بودند. من هم به خاطر آن ها تصمیم


گرفتم که عقب بندازم.ماه جولای ۲۰۱۱ اولین باری بود که من حجاب سر کردم. برای اولین بار یک پیراهن و

روسری قرمز طرحدار پوشیدم. در حالی که دمای هوا در آن روز بسیار بالا بود من

احساس خنکی و راحتی می کردم. سرکلاس زمانی که دانشجویان دیگر با تعجب با

من بحث می کردند استادم تنها به من لبخند می زد.


بعد از کلاس، در مسیری که به سمت ماشینم می رفتم ۲ پسر برایم مزاحمت ایجاد

کردند. من شوکه شده بودم که چطور امکان دارد که مردها با دیدن من در این لباس

بلند و پوشیده به خودشان اجازه مزاحمت دهند؟ برای اولین بار در زندگی ام با

شجاعت جواب آن ها را دادم. (تا قبل از این هیچ وقت این کار را نکرده بودم)


به آن ها گفتم: آیا با مادر و خواهرتان هم اینطور حرف می زنید؟ آن ها از این جواب من

بسیار شوکه شدند(من حدس می زنم که تا آن روز کسی اینطور جوابشان را نداده

بود.) آن ها جواب دادند: نه. و خیلی سریع فرار کردند. احساس خیلی خوبی داشتم

به همین دلیل رفتم مسجد تا قبل از شروع کلاس بعدی نماز ظهرم را بخوانم.پس از اینکه این تحول معنوی در من رخ داد احساس کردم که برای ارائه کنفرانس

میان ترم آماده ام. این کنفرانس یک سوم نمره پایان ترم را شامل می شد. چندین

هفته روی پاورپوینت و کنفرانسم کار کردم و آماده ارائه شدم. روز کنفرانس بین ده ها

لباس سعی کردم بهترین را انتخاب کنم. می خواستم حجابم محکم باشد. به همین

دلیل روسری ام را زیر چانه ام سوزن زدم دور سرم پیچاندم و دوباره با یک سوزن زیر

چانه ام متصل کردم. اینطوری با اعتماد به نفس و حرفه ایی به نظر می رسیدم.


بعد از تمام شدن کنفرانسم به حضار لبخند زدم. ناگهان صدای باز شدن و پرت شدن

سوزن را شنیدم. بعد از باز شدن سوزن، روسری ام به سرعت به یک تکه پارچه چهار

گوش آشفته تبدیل شد. مجبور شدم آن را محکم زیر چانه ام نگه دارم تا خودم را به

یک سرویس بهداشتی برسانم و آنجا روسری ام را گره بزنم.


در مسیر خانه با مرور اتفاقاتی که افتاده بود فهمیدم که حفظ حیا و عفاف چقدر برای

من مهم است. حتی تصور اینکه آن لحظه کسی موهایم را ببیند مرا می ترساند. از آن

زمان متوجه شدم که من به حجاب متعهد هستم.


من حجاب را انتخاب کردم و قصد دارم که همیشه آن را حفظ کنم و هیچ گاه قولی را که به خودم و خدا داده ام نمی شکنم.

یکشنبه 8 مهر 1397

گرانی؛بازار،تحریم؛آمریکا....

   نوشته شده توسط: فاطمه    


امریکا غلط بکند اگربتواند به سرعت خودمان ایران راویران کند

وای به حال ملتی که نداندبزنگاه آرامشش کجاست و وای بحال ملتی که خوب وبدخودراتشخیص ندهد!

گرانی های مردافکن اخیرایران ناشی از دوعلت است اول بی تدبیری وناتوانی دولت درمبارزه بامفسدین

وناتوانی ازجلوگیری از رانتخواری بسیاری ازنورچشمی ها وژن های خوب.

دوم حرص وولع بسیاری ازمردم که برای سودبیشتردست به هرکاری میزنندوبازارایران رابه لجن کشیدند

به حدی که مردم برای یک ریال ویک دلارسودبیشترازسروکول هم بالامیروندکه حتی نه فقراکه بسیاری از

متمولین مملکت ماحاضرندیک کلیه خودرابفروشندتاسودبیشتربه کف آرند.ازصف دلاربه صف سکه ازخریدخودرو

به طلاازسفیدی پنبه تاسیاهی قیرازپوشک تاپوشاک ازنمک تانمدازفلفل تاعسل نه شیرین ونه تلخ ونه شورونه تند

میکنیم فقط میخریم ومیخریم!شبیه داستان فروش پیازشهرمکه دربازارشهرمکه اگرکسی شایعه کند

که معامله فضولات گنجشک ثواب دنیوی واخروی داردبعضی ها ازاین مردم بزرگوارپول پرست منزل خودراانبار

فضله گنجشک می کنند.چه بلایی برسرخودمان آورده ایم؟همین حرص و

ولع های افسارگسیخته باعث بی سامانی اقتصادفلاکت زده است؛هنوزهم می گوییم مرگ برآمریکا

<اماآمریکا غلط بکنداگربتواندبه این سرعت وبه این راحتی ایران راویران کند>

آمریکا 40سال نتوانسته مارازمین گیرکنداماخودمان در6ماه ایران راویران

کردیم!ای کاش عقل مدیریت بحران راازمردم ژاپن می آموختیم

ای کاش مبارزه بابازاربیماررا ازکفاریادمیگرفتیم ؛که آنهانان دهان خود

رامیدهندتایک سگی راازمرگ نجات دهندومانان ازدهان هم می رباییم

تابرای روزگاری که معلوم نیست زنده می مانیم یانه درانبارمنازلمان احتکارکنیم

 براستی برای مبارزه باگرانفروشی اگرچندروزکالای غیرضروری

وتجملاتی نخریم چه میشود؟اگرچندروزقیدسودبنیان براندازسکه ودلاروطلا رابزنیم

 چه میشود؟ترکهابرای نجات کشوردلارمیسوزانند

وماخودرامیسوزانیم تابه دلاربرسیم!آیاکسی به فکرآبروی بربادرفته ایران هست؟

همه باتاسی به یک تزغلط تحمیلی که میگویندچون مردم امیدی به مسولین

ندارندخریدمیکنندبرای روزمبادا!

چه روزی مباداترازامروزاست که دولت وملت متحدشدندتاایران باسوداگری

ویران کنند!امیدبه مسولین نداشته باشیداماخداراچه میکنید

ایابه خداهم امیدندارید؟اصلن فکرکنیم مسولین دشمن!پس تدبیرخودمان

چه شده چراصبح تاغروب خودمان باعث خرابی زندگی خودمان میشویم


فقط دوروزنخریم تامغازه داروباغداروبنکدارازترس خراب شدن مطاعشان دست ازگرانفروشی بردارند!

آمریکاماراتحریم کرده ماخریداضافی راتحریم کنیم!بعضی هارانه اسلام

 توانست آدم کندنه انقلاب ونه فرهنگ ایران

البته اگرحرص دنیاطلبی ازفرهنگ ایران چیزی باقی گذاشته باشد.

راه مبارزه باگرانفروشی نخریدن است نه زیادخریدن!

آیا آمریکا شیروپوشک وچسب وایزی لایف ورنگ ودارووآجروآهن

وسیمان وخودرووصدهاهزارقلم کالاراگران کرده ؟مگربه گفته وزیرنفت

پتروشیمی هاتولیدنمیکنندآیااسراییل قیمت گوشت ومرغ رادرایران به اوج رسانده؟

همه معترض گرانی هستیم اماعقلمان راآکبند

رهاکرده ایم وبرای خودرویی که نه قیمتش معلوم است نه تاریخ تحویلش

مشخص ونه نوع آن معلوم است صف میبندیم برای خریدچیزی که نمیدانیم

چیست ومیلیون هاتومان پول واریزمیکنیم!دنیاازعقل ماسردرگریبان است !

کدام ملت چنین کاری میکندکه مامیکنیم؟پول خریدکل کارخانه بنز

وب ام و   رادرچندقیقه به دست دولت مردانی دادیم که نمی دانند

 باآن چه کنند بااین پول میتوانیم بزرگترین کارخانه های خودروسازی

مطرح دنیارابخریم وسهام ان رابه نام مردم کرده وبه جای پرایدزهوار دررفته

 ودرپیتی آشغال ؛ملت محترمی که قدر قدرخودش رانمیداند

رابنزسوارکنیم!هیچ ملتی دردنیاجنس ندیده معامله نمیکند به جزملت

 بافرهنگ وباتمدن وباغیرت وتاریخ ساز ایران!انصاف ووجدان به سرعت

بادازایران رخت بربسته خودمان بازاررابهم ریختیم وزندان هاپراززندانی

 سکه های مهریه شده ،جوانان ازترس طلای سربه فلک کشیده

جرات فکرازدواج راهم ندارند.دختران بی جهیزیه بخاطرگرانی اثاث

جهیزیه برای همیشه سوگلی خانه پدرخواهندماندواین است سرنوشت ملتی

که سودای سرراباسودای شکم معامله می کند وسرنوشت خودراباحرص وولع رقم میزند....سه شنبه 3 مهر 1397

تشییع شهدای حادثه تروریستی اهواز

   نوشته شده توسط: فاطمه    See the source imageبرچسب ها: تشییع شهدای حادثه تروریستی اهواز ،

سه شنبه 29 خرداد 1397

قرآن درباره حجاب می گوید????

   نوشته شده توسط: فاطمه    دو آیه قرآن به صورت صریح بحث حجاب

را مطرح کرده اند. آیه ۳۱ سوره نور

و آیه ۵۹ سوره احزاب به طور صریح به

این بحث پرداخته اند:
«وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ

یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما

ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُیُوبِهِنَّ وَ لا

یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ

 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی‏ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی‏ أَخَواتِهِنَّ

أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعینَ

غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ

 یَظْهَرُوا عَلى‏ عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمیعاً

أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛[نور/۳۱]

و به زنان مؤمن بگو که چشمان خویش فروگیرند

و شرمگاه خود نگه دارند و زینتهاى خود را جز

 آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و

 مقنعه ‏هاى خود را تا گریبان فروگذارند و

زینتهاى خود را آشکار نکنند، جز براى شوهر

خود یا پدر خود یا پدر شوهر خود یا پسر خود

یا پسر شوهر خود یا برادر خود یا پسر برادر

خود، یا پسر خواهر خود یا زنان همکیش خود، یا

بندگان خود، یا مردان خدمتگزار خود که رغبت به

آن ندارند، یا کودکانى که از شرمگاه

زنان بى‏ خبرند. و نیز چنان پاى بر زمین

 نزنند تا آن زینت که پنهان کرده‏اند دانسته شود.

 اى مؤمنان، همگان به درگاه خدا توبه کنید،

باشد که رستگار گردید.»
ادامه مطلب

سه شنبه 17 بهمن 1396

لباس هیجان انگیز

   نوشته شده توسط: فاطمه    


چند روز پیش در همایش فعالین حجاب و عفاف که در

 مشهد برگزار شد، دکتر رحیم پور ازغدی به عنوان یکی

از سخنرانان مراسم، حرف های جالبی زد…

سخنرانی های رحیم پورازغدی درمورد لباس های هیجان انگیز در داخل خانه

سخنرانی دکتر پوازغدی معمولا به خاطر اطلاعات ناب و مستندی که از تاریخ و اتفاقات

روزمره جامعه دارد بسیار دلنشین است و معمولا کسی که چند دقیقه از صحبت های وی

را گوش کند مسلما تا پایان آن پای صحبت هایش می نشیند.

در این مراسم که از فعالین حجاب سراسر کشور هم حضور داشتند و از شبکه افق

ایران هم پخش زنده می شد، دکتر رحیم پورازغدی شاید حرف هایی زد که در

 برنامه های ضبط شده هم نمی توان ردپاهای آن را یافت چراکه معمولا سانسور

 می شود ولی ایشان (که شاید از پخش زنده مراسم خبر نداشت) شروع به

انتقادهای صریح از وضعیت موجود حجاب و عفاف در جامعه کرد.


ادامه مطلب

سه شنبه 17 بهمن 1396

سخنان رهبری

   نوشته شده توسط: فاطمه    

پوستر قضیه محرم و نامحرم


بخش عمده ای از قضیه محرم و نامحرم بازمی گردد به خانواده، اگر

 چنانچه چشم خائن، دست خائن، زبان دووجه، دل بی محبت و بی اعتقاد

به همسر و همسری وجود داشت، ولو ظاهرسازی هایی هم باشد، خانواده سرد می شود.


سخنرانی مقام معظم رهبری چهاردهم دی ماه 1396منبع : قضیه محرم و نامحرم | حجاب برتر


پنجشنبه 3 فروردین 1396

عــــوامل اجـــتماعـــے حـــجاب

   نوشته شده توسط: فاطمه    

Image result for عکس حجاب


ﺣﺠﺎﺏ ؛ ﺑﺮﮒ ﻫﻮﯾﺖ 
ﺣﺠﺎﺏ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﺻﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ: 1-ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺎﻟﻬﺎﯼ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ. ﺯﻥ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺪﺍ، ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﯾﻦ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﯾﻦ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ...
ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺠﺎﺏ
1- ﺩﺍﺧﻠﯽ
2- ﺧﺎﺭﺟﯽ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﺠﺎﺏادامه مطلب

یکشنبه 1 اسفند 1395

یکی ازانجاهایی که فرشتگان می خندند...

   نوشته شده توسط: فاطمه    

Image result for عکس زنان بی حجاب


رسول خداازحضرت جبرییل (ع)سوال نمود

که آیافرشتگان خنده وگریه دارند؟جبرییل فرمود:بله

یکی ازآنجاهایی که فرشتگان می خندندزمانی است

که زن بی حجابی وبدحجابی می میردوبستگان اورادرقبر

میگذارندوروی آن زن رابا خشت وخاک می پوشانند

تابدنش دیده نشود.فرشتگان می خندندومی گویند:

تاوقتی که جوان بودوبابدنش هرکسی راتحریک

میکردوبه گناه می انداخت پدروبرادر وشوهرش

ازخودغیرت نشان ندادندواورانپوشاندند

ولی اکنون که مرده وهمه ازدیدنش نفرت دارند

اورامی پوشانند.


یکشنبه 5 دی 1395

ورودامام زمان ممنوع....

   نوشته شده توسط: فاطمه    

ورود امام زمان ممنوع!!!
شوخی نبودکه،شب عروسی بود!!
همان شبی که هزارشب نمیشود
همان شبی که همه به هم محرمند...
همان شبی که وقتی عروس بله میگوید
به تمامی مردان داخل تالارکه نه،به تمام مردان شهرمحرم میشود!
این را ازفیلم هایی که درفضای سبزداخل شهرمیگیرندفهمیدم!!
همان شبی که فراموش میشودعالم محضرخداست...
آهان یادم آمد،
این تالارمحضرخدانیست،تامیتوانید
معصیت کنید!!
همان شبی که دامادهم آرایش میکند...
همه وهمه آمدندحتی خان دایی...
اما ای کاش امام زمانمان هم می آمد،حق پدری دارندبرما...!!
مگرمیشوداونباشد؟!
عروس برایش کارت دعوت نفرستاده بود،اما آقا آمده بود...
به تالارکه رسیدسردرتالارنوشته بودند:ورودامام زمان ممنوع!!
دورترهاایستادوگفت دخترم عروسیت مبارک ولی...
ای کاش کاری میکردی تامن هم میتوانستم بیایم...
مگرمیشودشب عروسی دختر،پدرنیاید؟!من آمدم اما...
گوشه ای نشست وبرای خوشبختی دخترکش دعاکرد...
چه ظالمانه یادمان میرودکه هستی!
ماکه روزیمان راازسفره تومیبریم ومیخوریم،باشیطان میپریم ومی گردیم...
میدانم گناه هم که میکنیم،بازدلت نمی آید نیمه شب درنمازدعایمان نکنی
اشتباه میکنند
این روزها نه مانتوهای تنگ و جلو باز مد است
نه ساپورت های رنگاوارنگ
نه انواع شلوارهای پاره
و مدل های موی غربی
و نه روابط نا مشروع و دزدی
این روزها
فقط
در آوردن اشک مهدی فاطمه (عج) مد شده!!
اللهم عجل لولیک الفرج....


سه شنبه 18 آبان 1395

کسی که...

   نوشته شده توسط: فاطمه    

Image result for عکس حجاب


پنجشنبه 15 مهر 1395

یافاطمه

   نوشته شده توسط: فاطمه    

Image result for ‫عکس حجاب‬‎


شنبه 20 شهریور 1395

عفاف کمال است...

   نوشته شده توسط: فاطمه    


برچسب ها: برگرفته از کتاب گوهر نجابت آستان مقدس رضوی ،

دوشنبه 21 تیر 1395

سخنان مقام معظم رهبری دردیدارباپرستاران

   نوشته شده توسط: فاطمه    

Hijab: Woman personality

آنها با چادر و حجاب صحیح ومتقن شما از همه چیز بیشتر دشمن اند. چرا؟ چون فرهنگ

آنها این را قبول ندارد. اروپایی ها این طورند. آنها می گویند هرچه را که ما فهمیده ایم،

دنیا باید از ما تقلید کند. مایلند که جاهلیت خودشان را بر معرفت عالم غلبه بدهند. آنها

می خواهند زن به سبک اروپایی را در جامعه رواج بدهند که عبارت است از سبک مد و

مصرف و آرایش در انظار عموم و ملعبه قراردادن مسائل جنسی بین دو جنس.

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با پرستاران- آبان1370
برچسب ها: حجاب برترازسخنرانی های رهبر ،

تعداد کل صفحات: 5 1 2 3 4 5
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic