فاطمه پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 ساعت 11 و 29 دقیقه و 08 ثانیه نظرات ()


Hijab road

من شکایت دارم ...

ازان هاکه نمیفهمندچادرمشکی من

یادگارمادرم زهراست

ازآنهاکه به سخره میگیرند


قداست حجاب مادرم را...

چرانمیفهمی؟
این تکه پارچه مشکی ازهرجنسی که باشد
حرمت دارد