فاطمه پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 ساعت 11 و 42 دقیقه و 47 ثانیه نظرات ()

شماخانم خوشتیپی که توخیابون منوچپ چپ نگاه میکنی!

ببین عزیزم..فکرنکن من که چادرسرمه عقلم نمیرسه که آدم بامانتوراحت تر
وآزاد تره

فکرنکن زیرچادرم کولرگازی روشن...خیلی هم گرمه!
اصن داغه!لاک قرمزنمیزنم فکرنکنی سردرنمیارم لاک چی چیه ها!
بیاخونمون ببین هررنگی لاک بخوای دارم!

چادرسرکردن خیلی سخته فکرنکنی چادرسرمیکنم چون

مانتویی که زیرچادرتنمه زشته؛نچ!!!
کلی هم پول مانتومودادم!اما تونمیبینیش
حالامانتوهیچی...میدونی چادرمشکی چقدرگرون شده؟

بخوای حساب کتاب کنی سرنکردنش به صرفه تره...ببین منم خیلی

دوست دارم روسری وکیف وکفش قرمزموبامانتو وشلوارسفیدست کنم
وباغرورتمام توخیابون قدم بردارم و...
اما خیلی چیزهاهست که من روی دلم پابزارم ویه «خانم چادری»باشم...

خیلی چیزاهست که باعث میشه عاشق چادرم باشم

چون بهم ثابت شده که هرچه تنگ تربپوشم بالاترنیستم...
بلکه کالاترم
چون یادگرفتم جنس ارزون
مشتری زیاد...