فاطمه جمعه 3 اردیبهشت 1395 ساعت 12 و 07 دقیقه و 23 ثانیه نظرات ()
مستند راه رستگاری


بانو:

عرش زیرپایت ،برایت بهشت میشود
وقتی که
گام هایت راباوقارروی آن می نهی
وباهروزش چادرت،
عطرخدارادرفضامی پراکنی
بانو:
تو و وقارت مصداق" فتبارک الله احسن الخالقین" اید.