فاطمه شنبه 4 اردیبهشت 1395 ساعت 07 و 39 دقیقه و 03 ثانیه نظرات ()
می دونی ...
تانچشند؛
نمیفهمند...
پوشش یک تکه پارچه نیست...
پوشش انتخاب خداست
برای زن وانتخاب زن برای خدا!!

پوشش توارزش است
باورکن وباافتخارسرت کننماز از بین برنده گناهان