فاطمه شنبه 11 اردیبهشت 1395 ساعت 11 و 18 دقیقه و 45 ثانیه نظرات ()
اسمش شده مد!!!

شلوارلی رابرایمان فرستادند؛اول زیادهم بدنبود


بعدشدآفت غیرت وحیا؛پسرانه اش ازبالاکوتاه شد


ودخترانه اش ازپایین ؛چادرشدمانتوهای بلند؛مانتوهاذره ذره


آب رفت،حالادیگربایدآن رابلوزنامید؛چادر چادری هاهم کم کم


تبدیل به شنل شده؛یاانقدرنازک که بودنش طعنه ایست به نبودنش


حالاکه دیگرشلوارجایش رابه ساپورت داده؛


روسری هاهم که ازعقب وجلوآب رفته!مانده ام


فردافرزندان این نسل هنوزهم مادررااسوه پاکی


وپدررامظهرمردانگی میدانند!!!؟؟؟