فاطمه شنبه 11 اردیبهشت 1395 ساعت 11 و 35 دقیقه و 18 ثانیه نظرات ()


زن معمار مرد است و مرد معمار تاریخ


خصیصه حیاوشرم به طورطبیعی ؛درزن بیشترازمردوجوددارد.

به همین دلیل است که زن فطرتاوازروی طبع وغریزه؛میل به

پوشش بدن خوددرمقابل نامحرم داردوازبرهنگی دچار

اضطراب میشود.شواهدفراوانی دراسلام برفطری وغریزی

بودن حیابرای زن وجوددارندوقران نیزبه این مطلب اشاره کرده

است.زنان به عنوان نیمی ازپیکره جامعه نقش بسیارمهمی در

ایجادوگسترش عفت،پاکدامنی واخلاق دربین جوامع بشری دارند

عفت وحیای زن؛که یکی ازمهمترین عوامل حفظ وبقای عفت عمومی

است؛نه تنهادرتمام ادیان ومذاهب الهی موردتاکیدقرارگرفته؛بلکه

افکاربشری نیزان راموردتاییدقرارداده اند.ازنظراسلام اهمیت این موضوع

به حدی است که برخی روایات آن را«تمام دین»می دانند.

امام علی ع:«عفت وپاکدامنی منشاهرخیری است»