فاطمه یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 ساعت 16 و 19 دقیقه و 47 ثانیه نظرات ()


درروزگاری که:زن رابه "تن"میشناسند

غیرت را"بددلی "می نامند

وباحجاب را"امل "میدانند

توهمچنان "فرشته"بمان

بانوی سرزمین من؛ای ساکن

دیارحجب وحیا؛چه عارفانه به میدان آمده ای

پوشش دینی تودل پاکان روزگاررا

به شوق اورده است

چراکه این پوشش از زره میدان جهاداصغر

است وحجاب توزره

میدان جهاداکبر!!!