فاطمه سه شنبه 4 خرداد 1395 ساعت 16 و 57 دقیقه و 45 ثانیه نظرات ()

حجاب

همان چادری بودکه

پشت درخانه سوخت؛ولی

ازسرفاطمه(س) نیفتاد...

 

 

Like Zahra