فاطمه یکشنبه 1 اسفند 1395 ساعت 15 و 30 دقیقه و 16 ثانیه نظرات ()

Image result for عکس زنان بی حجاب


رسول خداازحضرت جبرییل (ع)سوال نمود

که آیافرشتگان خنده وگریه دارند؟جبرییل فرمود:بله

یکی ازآنجاهایی که فرشتگان می خندندزمانی است

که زن بی حجابی وبدحجابی می میردوبستگان اورادرقبر

میگذارندوروی آن زن رابا خشت وخاک می پوشانند

تابدنش دیده نشود.فرشتگان می خندندومی گویند:

تاوقتی که جوان بودوبابدنش هرکسی راتحریک

میکردوبه گناه می انداخت پدروبرادر وشوهرش

ازخودغیرت نشان ندادندواورانپوشاندند

ولی اکنون که مرده وهمه ازدیدنش نفرت دارند

اورامی پوشانند.