فاطمه پنجشنبه 26 آذر 1394 ساعت 13 و 17 دقیقه و 39 ثانیه نظرات ()

آیاجنایتی ازاین بزرگترنسبت به زن هست که زن راباآرایش

مدوجلوه گری زیورآلات سرگرم کننده وازاوبه عنوان یک ابزارووسیله

استفاده کنند؟امروزسروسینه رااززیورآلات پرکردن وارایش

ومدولباس رابت خودقراردادن برای زن انقلابی مسلمان ایران ننگ است

ان زنی که درپی اینگونه چیزهاست ازارزش پایین برخوردار

است.طلابرای زن ارزش افرین نیست بی اعتنایی به طلاارزش افرین است

مدبرای زن ارزش افرین نیست بی اعتنایی نسبت به مدهای

دام گونه ساخته وپرداخته دشمنان برای زن ارزش است.

[http://www.aparat.com/v/G3PMQ]