فاطمه شنبه 28 آذر 1394 ساعت 22 و 39 دقیقه و 14 ثانیه نظرات ()

دختری روبه من کردوگفت:واقعا آقا گفتم ببخشید چی واقعا؟

گفت واقعاشمابچه بسیجی هاازدخترای چادربه سربیشترازماخوشتون میاد؟

گفتم:بله   گفت: اگه اره پس چراپسرایی که ازماهاخوششون میادازکنارماکه

میگذرندمحومامیشن؛ولی همین خود تو وامثال تو ازچندمتری یک دخترچادری

که ردمیشین سرپایین می اندازین وردمیشین؟ گفتم اره راست میگی!!!

سرپایین انداختن کمه!گفت: کمه؟ببخشیدمتوجه نمیشم؛گفتم برای تعظیم

مقابل حجاب حضرت زهرا(ص)باید زانوزدحقاکه سرپایین انداختن کمه...