فاطمه یکشنبه 29 آذر 1394 ساعت 15 و 19 دقیقه و 52 ثانیه نظرات ()
خانواده محل آسایش وتربیت فرزندان باآداب ورسوم وباورهای اصیل و

صحیح  اسلامی است.طبعابرای غرب؛چه درکشورهای غربی وچه

سایرکشورهاوبلاداسلامی؛استحکام خانواده به مفهوم أبتروناتمام ماندن

تلاش های ابتذال گرایانه ولجام گسیختگی شهوانی است که فرهنگ

غربی به دنبال آن است تامطامع سرمایه داری مسلط راتامین نماید

لذاتلاش برای سست کردن بنیان خانواده ونفوذ دراین سنگرتربیتی

درمیان برنامه های استکباری جایگاه خاصی دارد.نهادخانواده دژاستوار

دفاع ازانسان دربرابرتنهایی وانزواوانحراف وموهبتی خدادادی وبی بدیل

است؛سلامت خانواده تضمین کننده سلامت اجتماع ازبسیاری ازآسیب های

احتمالی خواهدبود.


چگونگی برخورد با بچه های طلاق عوامل تعجب برانگیز فروپاشی خانواده ها