فاطمه دوشنبه 23 آذر 1394 ساعت 16 و 25 دقیقه و 01 ثانیه نظرات ()

برای اینکه بتوانیم برفرهنگ غلط غربی غلبه کنیم وفرهنگ

غنی اسلام راکه بهترین وبزرگترین فرهنگ دنیااست جایگزین

ان سازیم واجب است نخست ایمان اسلامی درذهن مردم

واندیشه های نواسلامی به مردم ارائه شده...دراین راه رسانه های

گروهی به ویژه صداوسیمابزرگترین نقش رامیتواندایفاکند.