فاطمه جمعه 25 دی 1394 ساعت 06 و 46 دقیقه و 20 ثانیه نظرات ()براستی چه عاملی باعث میشودکه بانوان مسلمان درکشورهای مختلف

چادرمشکی رابه عنوان پوشش مناسب دربرابرمردان انتخاب کننددرحالی

که دستشان برای انتخاب رنگهای دیگرهم بازبوده است؟شایدزن مسلمان

به طورفطری وباتجربه ی خودبه اثاروخواص پوشش مشکی توجه کرده وآن رامناسب

حال خودیافته است مثلا مشکی آرام بخش وموجب انصراف نگاه های نامحرم

ازانهامیشودونیزمشکی درجامعه ی امروزاروقارومتانت وجایگاه بهتری نسبت به

رنگ های دیگربرخورداراست....