فاطمه دوشنبه 23 آذر 1394 ساعت 16 و 36 دقیقه و 45 ثانیه نظرات ()

ضایع کردن حق شوهر

خداوندسبحان بدن واعضای ان رابه عنوان امانت به ماداده است.وصاحب اصلی

خدای بزرگ است .زینت وزیبایی زن که ازنعمت وامانت حق تعالی محسوب میشود

نیزپس ازازدواج مربوط به شوهرش است؛نه این که آن رادرمعرض دیدگاه عموم قرار

دهد.

رسول خدافرمودند:هرزنی که خودرابرای غیرشوهرش خوشبووارایش کند

خداوندنمازاوراقبول نمیکند؛تااینکه برای پاک ساختن خودازآن غسل کند

چنان چه خودراازجنابت غسل می دهد

محروم ازمحبت

زن هرچه عفتش بیشترباشددرقلب مردبیشترجای داردوزن بی بندوبارچون ترس از

خداونددردلش نیست وعفت نداردنمیتواندمحبت شوهرش رابدست اورد


آفت تحصیل علم

هرچه قدرزن عفت بیشتری داشته باشددرتحصیل علم موفق ترمی باشد

زیراتحصیل علم نیازمندتمرکزفکراست ودختریازنی که به دنبال خودنمایی

است وهرلحظه برای جلب مردان هرزه خودرابه شکلی درمی اورددیگر

تمرکزهواس نداردودرتحصیل علم موفق نخواهدبود

پیوسته زیان کار

راستی اوکه خودرادرمعرض دیدنامحرمان قرارمیدهد.درمقابل دل چه کسی

رابدست می آورد؟دل جوانان ومردان هرزه را؛زیرامردمسلمان ومومن حقیقی

ازاین کارمتنفراست.

آیادل انگونه افرادرابدست اوردن ؛ثمره ی دنیوی واخروی دارد؟حال که خداوندچنین

نعمت تندرستی رابذل وبخشش نموده ؛رسم امانت داری وبندگی اواین است

که رضای وی رابه دست اوریم ؛نه دل مردان هرزه که زنان راوسیله ای برای اهداف شیطانی

خودقرارمیدهند 

تباهی شخصیت

زنی که چنین مقام وارزشی دارد؛چرابایدانقدرسقوط کندتاانجاکه ملعبه ی

مردان هرزه وشهوتران باشد.کمبودشخصیت وتربیت ومحبت رانمیتوان

باعشوه ونازوکرشمه بانگاه کردن مردم به دست اورد.جزانکه ادمی روزبه روز

ازنظرروحی افسرده وناامیدتروازلحاظ جسمی زشت تروازنظراجتماعی

موردتنفرانسان های مومن قرارخواهندگرفت.زن بدحجاب به جای

این که عفت راکه ارزش زیادی داردحفظ کندتامردم باعزت واحترام به سراغ

اوبیایند؛بابدحجابی ونشان دادن خودبه دیگران خویش رابی ارزش میکند

نوعی شرک

شایدبتوان مد پرستی رانوعی شرک دانست.زن اگرتعدادی لباس متنوع داشته باشد

درحالی که به حداسراف نرسدوباپوشیدن ان هاشوهرراخوشحال کندامربسیارپسندیده ای

است.ولی نبایدهم وغم خودرااین گونه مسائل قراردهدتاجایی که برای رضایت دیگران و

فخرفروشی ومدپرستی شوهرش راتحت فشارقراردهدواومجبوربه قرض کردن شود

ونزددیگران شرمنده شود.

موجودی مصرفی

زن بدحجاب رابایدمصرف گری شناخت که بارفتارخودجزمفسده وضررچیزی به بارنمی اورد

زیرابامصرف وحرکات تحریک آمیزمنشأ انحراف وفساددرجامعه میگردد.

اضطراب بی پایان

انگاه که اصل وکمال درانسان لباس ومدپرستی باشدهرچه میبیند؛میخواهدودایم

به فکرتهیّه آن است وچون آماده کردن آنهابسیارمشکل وگاهی نامقدوراست

روح اوهمیشه مضطرب وپریشان است ومانندکسی است که گم کرده ی خودرا

پیدانمیکند.

تاخیردرازدواج

این امرعجیب نیست که اغلب خانواده ها وجوانان اززن بی تقواوبدحجاب

که هروزازلحاظ اقتصادی واجتماعی برای ان هادردسرایجادمیکند؛متنفرمیباشند

درنتیجه به سراغ دخترانی که چنین اوصاف وحالاتی دارندنمی روند.ازسویی غیرت

به ان هااجازه نمیدهددختری راکه زبان زداراذل است شریک وهمراززندگی خودقراردهد.

طبق این اصل دخترانی که ازدواجشان به تاخیرمی افتدکم نیستند

پاشیدگی زندگی

وقتی ارزش وملاک درزندگی بعضی هاظواهروتجملات ومدپرستی باشدچون اینگونه

امورزودکهنه میشوددرنتیجه چنین افرادی مطلوب ومرادشان رازودازدست میدهند

وسرانجام کاربه جدایی می کشد.اصولادرچنین خانواده هاچون عقل درانتخاب همسر

نقشی ندارداساس خانواده زودمتزلزل میشودوسرنوشت انهاجزطلاق وسرگردانی

زن وبچه ها ؛وگاهی انحراف آنهاچیزدیگرنیست.ازسویی زن بدحجاب  وبی تقوادراثر

نازوکرشمه وحرکات شیطانی خودباعث توجه مردان ضعیف الایمان به خودمیشود؛درتنیجه

آن مردان به زنان خودبی اعتنا می شوندوسرانجام این زن بی تقوا سبب سردی وازهم

پاشیدگی زندگی یک یاچندخانواده میشود؛وعواقب شوم وگناه بزرگ این عمل زشت

به گردن اوست .بعدهازنی هم ازاوزیباتراساس زندگی وی وخانواده اش راازبین میبرد.

عامل فسادظلم؛سقط جنین وسایرگناهان


اگردریک کشوردین ومذهب حاکم نباشد؛هیچ قدرتی قادبه جلوگیری ازجنایات وجرایم


دران جامعه نیستنداپرچه ازنظرنیروی انسانی ؛تجهیزات واطلاعات قوی باشد؛


زیرانیروی پلیس و...حداکثرکاری که میکندظواهرکشورراازلحاظ مفاسدحفظ میکند


وازباطن کارخبرندارد.بنابراین بایدیک نیروی دیگردرکناراین نیروی ظاهری باشد


تاجامعه ازانحطاط رهایی یابد.این نیروکه همان ایمان به مبداومعاداست ازمیلیون ها


پلیس برای جامعه مفیدتراست.آثارمخرب درفرزندان

رسول خدامی فرمایند:بنگرکه درچه محلی ودرچه محلی وازچه نَسَبی میخواهی فرزنداربشوی

چون خون ونژاددارای نفوذواثراست.

حضرت علی(ع):سجایای اخلاقی دلیل وراثت وفضیلت ریشه خانوادگی است.بااین بیان

تقواوبی تقوایی ونیزعفت وبی عفتی زن دردختروپسرش اثرداردواین موضوع رانه تنهاشرع

مقدس اسلام وقانون وراثت ؛بلکه تجربه وتاریخ ثابت کرده است .درنتیجه زن بدحجاب ضمن

اینکه منشأ انحراف وفساددرجامعه می باشدآینده فرزندخود؛مخصوصادخترش رابه خطرمی افکند.

معمولادختر؛اخلاق وروش مادرش راالگوقرارمی دهدوازآن پیروی میکندوبه سبب همین تقلید

فرزندش درآینده نه تنهامادر؛بلکه گاهی به مراتب ازمادربدترمی شود


ازلحاظ اقتصادی

معمولازن بدحجاب وبی حجاب برای پیروی ازمددوست داردلباس های مختلف داشته باشد.

تهیه این تعدادلباس ؛مخارج انسان رازیادترمی کندوخانواده راازلحاظ مالی تحت فشارقرارمی دهد.وازطرفی

به اقتصادکشورلطمه واردمی کند.

تلف کردن وقت

این زنان بسیاری ازوقت خودراصرف آرایش موی سر؛لباس وخودنمایی ونازوعشوه گری درمعابروکوچه

وخیابان می کنند؛درحالی که عمرگران بهای خودرامی تواننددرراه تربیت فرزندوخانه داری؛که بالاترین

ارزش هاست؛ویادرراه تفریحات سالم ومطالعه وتحصیل علم بگذارند.

رسول خدامی فرمایند:روزقیامت پیش ازآن که بنده قدمی برداردراجع به 4موردازاوسوال می کنند:

1.ازعمراوکه چگونه سپری کردی؟

2.درموردجوانی که درچه راهی صرف کردی؟

3.ازمال که ازچه راهی به دست آوردی ودرچه راهی خرج کردی؟

4.وازمحبت مااهل بیت

ضعف اعصاب

وقتی اصالت به ظواهری مانندلباس داده شودادمی سعی می کندبرای بدست آوردنش نهایت

تلاش خودرابه کارببندد.دراین میان بعضی ؛لباس واشیای زینتی مانندطلاو...راممکن است بامشکلات

زیادی تهیه کنندوبه وسیله امانت گرفتن لباس واشیای دیگر؛خودراتحقیرکنند.درحالی که بعضی چیزها

مانندجوانی وزیبایی وقتی انسان به طورکلی یامقدارکمی ازآن راازدست می دهددیگرقادربه بازگرداندن

ان نیست .درچنین حالتی شخصی که اصل وکمال وشخصیت رادرزیبایی وظواهرمی داندوازلحاظ مذهبی

واعتقادی هم ضعیف است پیوسته به فکربدست اوردن این اموردست نیافتنی است.ازان پس غم وغصه

تمام وجودش رافرامی گیردواینده خودراتاریک می بیندوحزن واندوه های روحی درجسم اواثرمی گذارد

وبه امراض مختلفی مانند:زخم معده ؛ضعف اعصاب وصدها مرض دیگرمبتلا میشود.

ازدست دادن اعتقادات مذهبی

اشخاصی که ازفرهنگ فاسدوشیطانی غرب وکفارتقلیدمی کنند؛درحقیقت گویابه فرهنگ بیگانه علاقه مندهستند

همین موضوع باعث میشودکه انسان بتدریج جذب فرهنگ آنان شود؛زیراانسان وقتی طرزلباس پوشیدن

واداب ورسوم ملتی راپذیرفت رفته رفته اعتقادات باطل انان رانیزقبول خواهدنمود.وتاانجاپیش خواهندرفت

که نام فرزندان خودرانیزازنام های کفارانتخاب می کنندواین راچه بسا که برای خودنوعی ارزش میدانند.

کوتاهی عمر

حضرت علی می فرماید:کسی که باسرعت به دنبال خواسته های دل برود؛درواقع شتابان به سوی مرگ وآفت

می رود.
تاریخ نشان داده است که چه بساانسان های ظالم ومقام پرست که دراثرپیروی ازخواسته های دل ؛عمرنامبارکشان به

زودی به سرامده است.درحالی که بسیاری ازانسان های باتقوا عمری بابرکت تر وعزت  وطولانی داشته اند.این موضوع

ازنظرعلم هم امری ثابت است؛زیراگناه وفساددرجسم اثرنامطلوب می گذارد.